Crul, Wilhelm (Willem)
CodeKRUL2
GeslachtMan
Leeftijd 59
Geboren di 25 nov 1721 te Haarlem
Overleden zo 4 febr 1781 te Sint Eustatius
Begraven te Sint Eustatius
BeroepCommandeur van het Ed. Mog. Collegie, ter Admiraliteijt aan de Maaze
 
Vader Crul, N.N.
 
Zus Krul, Alexandra(1)
Ondertrouw wo 10 mei 1752 te ’s Hertogenbosch
Huwelijk
metBlaukamer, Sara Elisabeth (Anna Elisabeth)
Kind: Crul, Johanna Elisabeth (Anna)
Notities:
-PersoonOok Krul genaamd.

Wilhelm Crul, Heer van Burgst, Admiraal (Schout bij Nacht) van Holland en van West Friesland. Gestorven in de strijd. Ook Krul genaamd.

Voer op ’s Lands oorlogsschip "Mars". Vreemd is dat het bijschrift van het schilderij als overlijdensdatum 4 maart vermeldt, terwijl de grafsteen 4 februari noemt. Daarnaast wordt op het grafschrift Crul zowel met een "C" als met een "K" gespeld.

Het feit dat Wilhelm ook "Heer van Burgst" was (en zijn geboortestad Haarlem), plaatst hem in dezelfde stam als Salomon Crul (de laatste registreerde het familiewapen).

Willem koopt de heerlijkheid Burgst in 1758.

"Zonder noemenswaardig verzet werd in Februari 1781 het eiland St. Eustatius, zoolang voor de Engelschen een steen des aanstoots als middelpunt van den smokkelhandel in oorlogscontrabande met de Amerikaansche opstandelingen, door Admiraal Rodney veroverd, tegelijk met eene koopvaardijvloot van honderd dertig schepen. Ook werd een van daar uitgezeild convooi van drie en twintig schepen door de Engelschen genomen, maar nu niet zonder vooraf kloekmoedig verdedigd te zijn door den Schout-bijnacht Willem Crul, die daarbij sneuvelde: een eerste heldenfeit, waaruit althans bleek, dat er, volgens Bilderdijk’s grafschrift voor dezen zeeheld, onder ons nog waren, ‘die ’t Voorgeslacht geleken, wier borst van vrijheidsliefde en gloeijende eerzucht zwol’, en dat ‘voor ’t minst in éénen Held’ van ‘Neerlands grootheid’ getuigd kon worden."


Blijkbaar was Willem ook wel eens eigenwijs, getuige deze notariële akte:

Datum: 25/02/1780
Notaris: Hendrik Kruijne
Inventarisnummer: 1138
Aard van de akte: scheepsverklaring
Regest:
Klaas_Rodenburg en Pieter_de_Klerk loodsen op de Maze en Goedereede wonende den Briel attestateren tvv degene die het aangaat dat zij op 08/01/1780 de 1e met Gerrit_Krijgsman mede loods en welke zich thans bevindt op een der boten in de Goede Reede zich als loodsen hebben bevonden aan boord van ´s-lands schip van oorlog de Mars onder commando van de schout bij nacht Krull liggende op de Reede voor Hellevoetsluis In de voormiddag toen het schip voor anker lag en er weinig tijd was om op de reijl te gaan, de 2e deposant zich bevond als loods aan boord van het schip de Jason kapitein van Gennip en gerequireerd werd aan boord van het oorlogschip te komen, terwijl ook ontboden werden de loodsen Jillis_Kuijper en Maarten_Kleijweg loodsen op ´s-lands schip de Brielle kapitein Oorthuizen, welke beide loodsen mede absent zijn en op de boten in Goedereede zijn. Voormelde heer Krul heeft hen toengevraagd wat zij dachten van het weer en of hij met zijn schip Mars met een diepgang van 22½ voet in zee zou kunnen komen met op handen zijn van het hoge water, hetgeen zij hem hebben afgeraden. Het schip van de schout bij nacht is in drijfijs terecht gekomen. Getuige Eustachius Pero.

Referentie 1070915266
Datum w 21-12-2011